Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Zápis k základnímu vzdělávání

rodičům

zápid

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

4.dubna 2024 v 16.00 hodin

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání podle § 36, odst. 4,  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se koná v budově základní školy Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140. 

Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat od 01.04.2024 do 30.04.2024:    

 1. elektronicky datovou schránkou - ID: tiymcgf 
 2. emailem 
  s uznávaným elektronickým podpisem    
  bez elektronického podpisu - nutno do 5 dnů osobně přijít podepsat    
 3. poštou   
 4. osobní podání - 4. dubna 2024 v 16.00 hodin - hromadný zápis                                                                    náhradní termín 17. 4. 2023 v době od 13.00 do 15.30 hodin

Společně se svými zákonnými zástupci přijdou k zápisu všechny děti , které dovrší věku 6 let v rozmezí od 1.9.2023 do 31.8.2024 a zároveň i děti, kterým byl u zápisu v roce 2023 doporučen odklad školní docházky o 1 rok.

Zápis dítěte k základnímu vzdělávání má dvě části:

 1. Formální část – vyplnění žádosti k přijetí do školy. Žádost mohou zákonní zástupci vyplnit v místě zápisu nebo je umístěna ke stažení na webu školy v sekci zápis. S žádostí k přijetí do školy musí souhlasit oba rodiče. Během formální části mohou rodiče vyplnit také žádost o odklad povinné školní docházky  (§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)).

K zápisu s sebou přineste:    -     občanský průkaz zákonného zástupce

                                                                -     rodný list dítěte.

 1. Pohovor s dítětem – je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Přátelskou a hravou formou učitel vede rozhovor s dítětem, nejdéle 20 minut: základní orientace v množství, v barvách, tvarech, všeobecný přehled, znalost osobních údajů, popis běžných životních situací ... žádné čtení, psaní a počítání, žádná zkouška.                                                        V tomto školním roce pořádáme hromadný zápis = všichni zájemci se dostaví najednou ve čtvrtek 4.4.2024 v 16.00 hodin a děti společně zábavnou formou projdou stezku s úkoly.


Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích základní školy a na webových stránkách školy v době od 6. května 2024 po dobu 15 dnů.

zápis

Odklad školní docházky

Informace k odkladu a potřebné dokumenty najdete v záložkách na této stránce.

 

 Individuální vzdělávání

Více informací k individuálnímu vzdělávání najdete ZDE.

 

V Černém Dole 12. února 2024                                             Mgr. Naděžda Bachtíková

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍnotes

 Do základní školy budou přijímány děti dle uvedených kritérií v daném pořadí. Otvírat budeme jednu první třídu, maximální počet přijatých dětí k prezenční výuce pro školní rok 2024 - 2025 je 8. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.


Kritéria přijetí:

1

 1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Černý Důl.
 2. Přednostně budou přijati žáci, kteří ve školním roce 2023/2024 navštěvovali mateřskou školu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov (podle věku od nejstaršího po nejmladší) a nemají trvalý pobyt v městysi Černý Důl.
 3. Přednostně budou přijati žáci, kteří mají ve školním roce  2023/2024 sourozence na ZŠ v 1. – 4. ročníku ZŠ  nebo v mateřské škole a tito i nadále budou navštěvovat základní nebo mateřskou školu (podle věku od nejstaršího po nejmladší) a nemají trvalý pobyt v městysi Černý Důl.
 4. Přednostně budou přijati žáci, kteří nemají trvalý pobyt v městysi Černý Důl od nejstaršího po nejmladší.

 

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích základní školy a na webových stránkách školy v době od 6. května 2024 po dobu 15 dnů.

 

Odklad povinné školní docházky

Vyplněná žádost o odklad spolu s žádostí o přijetí se podá na vedení ZŠ a MŠ Černý Důl v době zápisu, nejpozději však do 30.4.2024, spolu s:

1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), 

2. a zároveň odborného (např. dětského) lékaře nebo klinického psychologa. 

Pokud nebudete mít v tomto termínu vyřízené doporučení PPP a lékaře, ředitel školy správní řízení přeruší a doporučení z PPP a od  lékaře zákonný zástupce dodá nejpozději do 31.8.2024.

 

Shrnutí: Co musíte podat v případě odkladu:   děti

 • žádost o přijetí do školy
 • žádost o odklad školní docházky
 • vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)
 • vyjádření lékaře (např. dětského)                       

Prosím, v žádostech uveďte alespoň jeden kontakt na zákonného zástupce.

Všechny uvedené dokumenty jsou ke stažení zde na stránce.

 

Vážení rodiče, netrapte se otázkou, co má vaše dítě k zápisu umět. Proč?

 • vaše dítě je na dovednosti nutné ke školní docházce připravováno v MŠ, proto základní znalosti a dovednosti jistě ovládá 
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si představovali), obracejte se na učitelky mateřské školy, ony Vaše dítě dobře znají a poradí Vám
 • pokud se po nástupu do 1. třídy objeví jakýkoliv problém, naši učitelé jsou dobře připraveni a ochotni pomoci řešit všechny obtíže 

 

Doporučení pro práci s předškolákem

MŠMT zveřejnilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) a je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

    5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě


 

Na základě našich dlouholetých zkušeností získaných při práci s dětmi Vám nabízíme vlastní doporučení:

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA:

1.  Znám své jméno a příjmení.

2.  Vím, kde bydlím.

3.  Vím kolik je mi let.

4.  Znám základní barvy.

5.  Orientuji se v číslech a počtech.

6.  Umím se obléknout, svléknout.

7.  Umím po sobě uklidit.

8.   Dokážu malovat, stříhat, lepit.

9.   Dokážu mluvit ve větách.

10. Když něco nevím, zeptám se.

 

RODIČOVSKÉ DESATERO

1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými
slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince,
který ve vás bude mít citovou oporu.

2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové
činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.

3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte
se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch
dítěte na jiné.

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí,
nesrovnávejte je.

5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte
na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.

6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek
pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.

7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná
očekávání. Každý úkol a pokyn promýšlejte tak, aby byl pro dítě splnitelný a realizovatelný.

8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem
rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte
ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.

9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte
během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry, učte se básničky a říkanky.

10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co
nejméně rozptylovalo vaše dítě. Připravte mu pracovní stůl, kout, který bude patřit pouze dítěti.

Dovolte, abychom Vám přiblížili pojem školní zralost, často používaný při zápisu k povinné školní docházce

Školní zralost

= připravenost dítěte, předpoklad úspěšného zvládnutí školnících požadavků

= souhrn všech biologických, psychických a sociálních vlastností dítěte

Na novou situaci může dítě zdánlivě reagovat nepřizpůsobivě: výkyvy nálad, plačtivost, podrážděnost, únava, hůře spí a jí, bolest hlavy, nechce vstávat, častěji nemocné, selhává v již dobře nacvičených činnostech – obvykle vše trvá krátce a brzy vymizí.

V souvislosti se školní zralostí se uvádějí nejčastěji její složky:

1. Fyzická zralost = věk, výška, hmotnost, rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, zralost CNS, celkové zdraví. Toto vše hlídá a sleduje Váš dětský lékař.

2. Psychická zralost = úroveň v oblasti poznávacích procesů. Rozvoj zrakové a sluchové diferenciace, kapacita paměti, úroveň myšlení (realistický náhled na svět), přechod od názorného k logickému myšlení, rozvoj řeči – slovní zásoba, grafomotorika – úchop, řízená činnost, samostatnost, aktivita, tempo, soustředění. V případě nejistoty nebo doporučení MŠ vyšetří PPP. 

3. Sociální a emocionální zralost = schopnost odloučení od rodiny, role školáka, schopnost podřídit se skupině, regulování vlastních emocí, nálad a přání. Vždy se můžete poradit se svojí paní učitelkou.

školní zralost

 

 

 

 

 

 

 

Co s sebou nese vstup do školy?                            

 • Zvyšují se nároky na dítě

 • Stoupá zájem o různé podněty a aktivity

 • Velká změna v dosavadním životě = zátěž pro dítě (kamarádi, učitelé, prostředí, nároky, režim...)

 • Změna role: dítě/žák – delší dobu se soustředit, disciplinovaná práce, hodnocení

 • Musí se obejít delší dobu bez rodiče

 • Zažívá možný neúspěch

 • Výkyvy ve výkonech

Doporučení pro rodiče:

 • mluvte s dítětem o škole, připravujte jej na vstup do školy (výběr aktovky, penálu...), říkejte mu, co ho ve škole čeká – snažte se ho „natěšit“
 • vyhýbejte se strašení (počkej ve škole, tam si nebudeš moct jen hrát...)

 • povzbuzujte a motivujte dítě (na neúspěchy reagujte úsměvem, hledejte společně řešení)
 • nesrovnávejte jej s ostatními dětmi

 • citlivě reagujte na jeho duševní stav - „nepřepínejte“ ho

 • činnosti spojené se školkou/školou dělejte společně

 • ptejte se dítěte na jeho pocity, mluvte s ním vždy, když potřebuje

 • snažte se do denního režimu zavést řád – děti jej potřebují a mají jej rády


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44