Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Zápis k základnímu vzdělávání

rodičům

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.     

Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pokud bude situace na konci školního roku epidemiologicky příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny dodatečné společné setkání.

Příjem žádostí proběhne ve dnech 1. - 23. dubna 2021 v budově základní školy Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140. 

Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat :    zápis

1. elektronicky datovou schránkou - ID: tiymcgf 

2. emailem 

    - s uznávaným elektronickým podpisem    

    - bez elektronického podpisu - nutno do 5 dnů osobně přijít podepsat    

3. poštou   

4. osobní podání - pouze 14. dubna 2020 a 22. dubna 2021 od 9.00 do 15.00 hodin po telefonické dohodě

 

Součástí žádosti musí být kopie rodného listu dítěte a na ní Vámi zapsaný souhlas:

"Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu. Podpis"

Po vydání rozhodnutí o přijetí bude kopie rodného listu skartována.

 

Žádost k zápisu podávají prostřednictvím svého zákonného zástupce všechny děti , které dovrší věku 6 let v rozmezí od 1.9.2020 do 31. 8. 2021 a zároveň i děti, kterým byl u zápisu v roce 2020 doporučen odklad školní docházky o 1 rok. 

Zápisu se mohou účastnit i děti, které dovrší věku 6 let později. Dítě, které je přihlášeno k zápisu, ale dovrší 6 let:

v měsících 09-12/2021  -  nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení

v měsících 01- 06/2022 -  nutno doložit vyjádřením  školského poradenského zařízením + lékaře

Do základní školy budou přijímány děti dle uvedených kritérií v daném pořadí. Otvírat budeme jednu první třídu, maximální počet přijatých dětí pro školní rok 2021 - 2022 je 15. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích základní školy a na webových stránkách školy v době od 1.května 2021 po dobu 15 dnů.

Shrnutí co musíte udělat pro přijetí do školy:  

 •    žádost o přijetí do školy
 •    kopii rodného listu 
 •    souhlas s poskytnutím kopie rodného listu

Kritéria přijetí:notes

1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Černý Důl.

2. Přednostně budou přijati žáci, kteří mají ve školním roce 2020/2021 na ZŠ sourozence v 1. – 5. ročníku ZŠ,  nebo v mateřské škole a tito i nadále budou navštěvovat základní nebo mateřskou školu (podle věku od nejstaršího po nejmladší).

3. Přednostně budou přijati žáci, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad povinné školní docházky a    nemají trvalý pobyt v městysi Černý Důl (podle věku od nejstaršího po nejmladší).

4. Přednostně budou přijati žáci, kteří nemají trvalý pobyt v městysi Černý Důl od nejstaršího po nejmladší.

Odklad povinné školní docházky

Vyplněná žádost o odklad se podá na vedení ZŠ a MŠ Černý Důl v době zápisu výše uvedeným způsobem, nejpozději však do 30.4.2021, spolu s:

1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), 

2. a zároveň odborného (např. dětského) lékaře nebo klinického psychologa. 

Pokud nebudete mít v tomto termínu vyřízené doporučení PPP a lékaře, ředitel školy správní řízení přeruší a doporučení z PPP a od  lékaře zákonný zástupce dodá nejpozději do 31.8.2020.

 

Shrnutí: Co musíte podat v případě odkladu:   děti

 • žádost o přijetí do školy
 • žádost o odklad školní docházky
 • vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)
 • vyjádření lékaře (např. dětského)                       

Prosím, v žádostech uveďte alespoň jeden kontakt na Vás (všechny tyto dokumenty jsou ke stažení zde na stránce).

Vážení rodiče, netrapte se otázkou, co má vaše dítě k zápisu umět. Proč?

 • vaše dítě je na dovednosti nutné ke školní docházce připravováno v MŠ, proto základní znalosti a dovednosti jistě ovládá 
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si představovali), obracejte se na učitelky mateřské školy, ony Vaše dítě dobře znají a poradí Vám
 • pokud se po nástupu do 1. třídy objeví jakýkoliv problém, naši učitelé jsou dobře připraveni a ochotni pomoci řešit všechny obtíže 

 

Doporučení pro práci s předškolákem

MŠMT zveřejnilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) a je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

    5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě


 

Na základě našich dlouholetých zkušeností získaných při práci s dětmi Vám nabízíme vlastní doporučení:

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA:

1.  Znám své jméno a příjmení.

2.  Vím, kde bydlím.

3.  Vím kolik je mi let.

4.  Znám základní barvy.

5.  Orientuji se v číslech a počtech.

6.  Umím se obléknout, svléknout.

7.  Umím po sobě uklidit.

8.   Dokážu malovat, stříhat, lepit.

9.   Dokážu mluvit ve větách.

10. Když něco nevím, zeptám se.

 

RODIČOVSKÉ DESATERO

1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými
slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince,
který ve vás bude mít citovou oporu.

2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové
činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.

3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte
se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch
dítěte na jiné.

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí,
nesrovnávejte je.

5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte
na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.

6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek
pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.

7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná
očekávání. Každý úkol a pokyn promýšlejte tak, aby byl pro dítě splnitelný a realizovatelný.

8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem
rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte
ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.

9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte
během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry, učte se básničky a říkanky.

10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co
nejméně rozptylovalo vaše dítě. Připravte mu pracovní stůl, kout, který bude patřit pouze dítěti.

Dovolte, abychom Vám přiblížili pojem školní zralost, často používaný při zápisu k povinné školní docházce

Školní zralost

= připravenost dítěte, předpoklad úspěšného zvládnutí školnících požadavků

= souhrn všech biologických, psychických a sociálních vlastností dítěte

Co s sebou nese vstup do školy?

 • Zvyšují se nároky na dítě

 • Stoupá zájem o různé podněty a aktivity

 • Velká změna v dosavadním životě = zátěž pro dítě (kamarádi, učitelé, prostředí, nároky, režim...)

 • Změna role: dítě/žák – delší dobu se soustředit, disciplinovaná práce, hodnocení

 • Musí se obejít delší dobu bez rodiče

 • Zažívá možný neúspěch

 • Výkyvy ve výkonech

Na novou situaci může dítě zdánlivě reagovat nepřizpůsobivě: výkyvy nálad, plačtivost, podrážděnost, únava, hůře spí a jí, bolest hlavy, nechce vstávat, častěji nemocné, selhává v již dobře nacvičených činnostech – obvykle vše trvá krátce a brzy vymizí.

V souvislosti se školní zralostí se uvádějí nejčastěji její složky:

1. Fyzická zralost = věk, výška, hmotnost, rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, zralost CNS, celkové zdraví. Toto vše hlídá a sleduje Váš dětský lékař.

2. Psychická zralost = úroveň v oblasti poznávacích procesů. Rozvoj zrakové a sluchové diferenciace, kapacita paměti, úroveň myšlení (realistický náhled na svět), přechod od názorného k logickému myšlení, rozvoj řeči – slovní zásoba, grafomotorika – úchop, řízená činnost, samostatnost, aktivita, tempo, soustředění. V případě nejistoty nebo doporučení MŠ vyšetří PPP. 

3. Sociální a emocionální zralost = schopnost odloučení od rodiny, role školáka, schopnost podřídit se skupině, regulování vlastních emocí, nálad a přání. Vždy se můžete poradit se svojí paní učitelkou.

 

Doporučení pro rodiče:

 • mluvte s dítětem o škole, připravujte jej na vstup do školy (výběr aktovky, penálu...), říkejte mu, co ho ve škole čeká – snažte se ho „natěšit“
 • vyhýbejte se strašení (počkej ve škole, tam si nebudeš moct jen hrát...)

 • povzbuzujte a motivujte dítě (na neúspěchy reagujte úsměvem, hledejte společně řešení)
 • nesrovnávejte jej s ostatními dětmi

 • citlivě reagujte na jeho duševní stav - „nepřepínejte“ ho

 • činnosti spojené se školkou/školou dělejte společně

 • ptejte se dítěte na jeho pocity, mluvte s ním vždy, když potřebuje

 • snažte se do denního režimu zavést řád – děti jej potřebují a mají jej rády


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44