Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Zápis k předškolnímu vzdělávání

materska_skolka_1396113859

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do mateřské školy probíhá ve dnech od 02.05.2024 nejpozději do 16.05.2024

Příjem žádostí proběhne v budově mateřské školy Černý Důl, Čistá v Krkonoších 76. 

Ve školním roce 2024/2025 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání                                    na děti narozené 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

K zápisu do mateřské školy musíte podat: žádost o přijetí a vyjádření lékaře.

Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat :    

 1. elektronicky datovou schránkou - ID: tiymcgf 
 2. emailem 
  s uznávaným elektronickým podpisem    
  bez elektronického podpisu - nutno do 5 dnů osobně přijít podepsat    
 3. poštou   
 4. osobní podání - 7. května 2024 od 7.30 do 14.30 hodin - lze si prohlédnout MŠ
 5. pokud vám nevyhovuje termín zápisu, domluvíme společně jiný na tel. č. 739 000 624

K zápisu s sebou přineste:

 • rodný list dítěte 
 • potvrzení od lékaře o očkování - je součástí přihlášky. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • občanský průkaz

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Pro školní rok 2024- 2025 bude přijímáno 16 dětí k denní docházce. V případě přijetí dítěte s podpůrným opatřením 3. - 5. stupně nebo dvoletých dětí se bude počet přijímaných dětí snižovat. 

Do mateřské školy budou děti přijímány podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem v městysi Černý Důl, mateřská škola je pro ně spádová, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 
 2. Děti, jejichž sourozenec bude i nadále navštěvovat mateřskou školu nebo základní školu v městysi Černý Důl (podle věku od nejstarších po nejmladší).
 3. Děti s trvalým pobytem mimo městys Černý Důl od nejstaršího po nejmladší.

Podle těchto kritérií bude ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Černý Důl, okres Trutnov postupovat při rozhodování o přijetí a umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Základní školu a Mateřskou školu, Černý Důl, okres Trutnov. 

dokumenty ke stažení:

žádost o přijetí MŠ.pdf (72.38 kB)

žádost o přijetí - vyjádření lékaře.pdf (92.99 kB)

kriteria přijetí MŠ 

 

Obecné informace k zápisu:

§50, Zákon č. 258/2000 Sb.:

Mateřské školy mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě s trvalým pobytem v městysi Černý Důl a povinnou předškolní docházkou mateřská škola přijmout musí.

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí.

Individuální vzdělávání - informace ZDE

oznámení individuálního vzdělávání.pdf (84.2 kB)

 

V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání dětí do pěti let věku), ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, důvody pro ukončení jsou:

 • neomluvená absence delší než dva týdny
 • závažné narušování provozu školy ze strany zákonného zástupce
 • doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení
 • neuhrazení úplaty za vzdělání a stravného

Nelze ukončit předškolní vzdělávání z výše uvedených důvodů v případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

50000000

 

 

 

 

 

 

Doporučení pro rodiče - před nástupem do MŠ:

 • mluvte s dítětem o školce, připravujte jej na vstup do školky, říkejte mu, co ho ve školce čeká – snažte se ho „natěšit“
 • vyhýbejte se strašení (počkej ve školce, .....)
 • povzbuzujte a motivujte dítě (na neúspěchy reagujte úsměvem, hledejte společně řešení)
 • nesrovnávejte jej s ostatními dětmi
 • citlivě reagujte na jeho duševní stav - „nepřepínejte“ ho
 • činnosti spojené se školkou dělejte společně
 • ptejte se dítěte na jeho pocity, mluvte s ním vždy, když potřebuje
 • snažte se do denního režimu zavést řád – děti jej potřebují a mají jej rády
 • snažte se jednat s dítětem klidně

den-deti

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy

Zde najdete odkazy na webové stránky, které nabízejí podporu rodičům, kterí mají předškoláky a chystají se do školy.

Vhodné hry pro všestranný rozvoj dítěte

Hry na rozvoj paměti a pozornosti

 • rovnání hraček podle velikosti, zapamatování obrázků nebo hraček, rovnání věcí a hraček podle zadání
 • Vyřizování vzkazů – nechte jej vyřizovat jednoduché vzkazy členům rodiny

Hry na rozvoj myšlení a řeči

 • Hry se slovy – vymýšlení slov, vět, říkanek – na určené písmeno
 • Dovyprávění příběhu – jednoduchý příběh (ze života) nedokončíme a necháme dítě vymýšlet
 • Co bys dělal kdyby ... – vymýšlejte jednoduché situace, které dítě samo řeší (kdyby ses řízl ...)
 • Co je správné? – říkejte pravdivé i nepravdivé věty a dítě určí, co je a není správné

Hry zaměřené na rozvoj motoriky

 • Čmárání, kroužení, vlnky, tečky – vše se správným úchopem tužky, pastelky, používat trojhranné pastelky silnějšího průměru (fixy Trio Scribbi)
 • Jemná motorika: modelování, vytrhávání z papíru, stříhání, zapínání knoflíků, zipů, tkaničky, navlékání korálků, stavebnice, lepení ....
 • Spojovačky a jiné 

Hry na rozvoj smyslového vnímání

 • Skládání rozstříhaných obrázků, puzzle, skládačky ...
 • Cvičit pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed – popis obrázků
 • Vyhledta předměty podle určitého vznaku. Barva, tvar, velikost .... Např. Co všechno je v místnosti/na zahradě... žluté/ kulaté...?
 • Cvičení postřehu – položíme předměty na stůl, dítě si je prohlédne. Pak jeden tajně odebereme a dítě hádfá, který předmět chybí. apod.

Hry na rozvoj sluchového vnímání

 • Rytmická cvičení – dítě opakuje rytmus (tleská, dupe...) s použitím nádobí
 • Učte se říkanky a básničky, písničky – vymýšlejte si k nim ukazování
 • Lokalizace zvuku – dítě hledá ukrytý budík, telefon ....
 • Na šeptanou
 • První a poslední písmeno – vymysli slovo

rodina

 

 

 

 

 

 

 

 

DESATERO ŠKOLKÁČKA

 1. Vím, jak se jmenuji.
 2. S dopomocí se obléknu a svléknu.
 3. Sám se najím za použití příboru, nebo alespoň lžíce.
 4. Ovládám základní hygienické návyky: použití WC, mytí rukou a zubů, používání kapesníku.
 5. Sám nebo s pomocí po sobě uklidím hračky, nádobí, oblečení.
 6. Vydržím část dne bez rodičů.
 7. Zvládnu si hrát sám nebo s kamarády.
 8. Rozumím, když mi někdo něco říká.
 9. Umím přiměřeně odpovídat.
 10. Když potřebuji, požádám o pomoc.

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA:

 1. Znám své jméno a příjmení.
 2. Vím, kde bydlím.
 3. Vím kolik je mi let.
 4. Znám základní barvy.
 5. Orientuji se v číslech a počtech.
 6. Umím se obléknout, svléknout.
 7. Umím po sobě uklidit.
 8. Dokážu malovat, stříhat, lepit.
 9. Dokážu mluvit ve větách.
 10. Když něco nevím, zeptám se.

RODIČOVSKÉ DESATERO

 1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince, který ve vás bude mít citovou oporu.
 2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.
 3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.
 4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.
 5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.
 6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.
 7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Každý úkol a pokyn promýšlejte tak, aby byl pro dítě splnitelný a realizovatelný.
 8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.
 9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry, učte se básničky a říkanky.
 10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co nejméně rozptylovalo vaše dítě. Připravte mu pracovní stůl, kout, který bude patřit pouze dítěti.

stažený soubor

žádost o přijetí do MŠ

žádost o přijetí MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,2 kB

žádost o individuální vzdělávání

žádost o individuální vzdělávání MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,39 kB

kriteria přijetí

kriteria přijetí MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,7 kB

Oznámení o přijetí 2024/2025

Oznámení o přijetí 2024-2025.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 41,01 kB

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44